Shaolin Zhaoyang Boxing

0:00 / 0:00

Master Shi Yanchao from the UK Shaolin Xiu Culture Centre practices Shaolin Zhaoyang Boxing.