Shaolin Qi Xing Boxing

0:00 / 0:00

Master Shi Yanchong from the UK Shaolin Xiu Cultural Centre practices Shaolin Qi Xing Boxing.